مقدمه

مستند حاضر براي استفاده آن دسته از برنامه نویسانی طراحی شده است که می خواهند از سرویس RestFul واتگستر استفاده نمایند. در این راهنما روش ها و دستورات مورد نیاز برنامه نویسان در هنگام استفاده از سرویس RestFul شرح داده شده است .

سرویس RestFul به دلیل سادگی پیاده سازي و حمایت از تمامی زبانهاي برنامه نویسی از جمله محبوب ترین روش هاي مورد استفاده جهت ارسال پیام از طریق نرم افزار می باشد.

شروع به کار

برای شروع کار با وب سرویس ابتدا نیاز است که در سامانه اهراز هویت را انجام داده که در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات ، کد دسترسی به شما نمایش داده خواهد شد که با استفاده از کد دسترسی می توانید از وب سرویس ها استفاده نمایید .

متدها و پارامترها

توجه شود که تمامی درخواست ها باید در قالب POST ارسال شوند و ورودی ها هم به صورت JSON باشند .

متد ارسال پیام واتساپ (Send Message)

این وب سرویس برای ارسال پیام واتساپ به دیگران استفاده خواهد شد.

POST
Https://{domain}/api/RestApi/SendMessage

پارامتر‌های ورودی

نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
Token String اجباری کد دسترسی
PhoneNumber String [ ] اجباری شماره همراه (حداکثر4شماره تلفن)
Message String اجباری متن پیام ارسالی
Base64 String عکس به صورت Base64
MessageCall String شماره تماس (دکمه شیشه ای)
MessageCallName String عنوان شماره تماس (دکمه شیشه ای)
MessageUrl String لینک سایت یا هر لینکی (دکمه شیشه ای)
MessageUrlName String عنوان سایت یا هر لینکی (دکمه شیشه ای)
CountryCode String کد کشور

پارامتر‌های خروجی

نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
result bool در صورت صحت اطللاعات با مقدار "true" در غیر اینصورت با مقدار "false" تنظیم می‌شود
response String پیغام مرتبط

نمونه كد ورودی

PHP
C#
Node.js
                  $url = "https://{domain}/api/RestApi/SendMessage";
                  $ch = curl_init($url);
                  $data = array(
                    'Token' => 'dc886yi-ytey-yt-tyt-y14-3c13c767e643', 
                    'PhoneNumber' => '09118587876',
                    'Message' => 'ارسال تست'
                    );
                  $payload = json_encode($data);
                  curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $payload);
                  curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER,
                     array( "Content-Type:application/json"));
                  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
                  $result = new curl_exec($ch);
                  curl_close($ch);
                  

نمونه كد خروجی

                  HTTP/1.1 200 OK
                  Content-Type: text/xml; charset=utf-8
                  Content-Length: length
                  
                  {
                     result : true,
                     response : " پیام در صف قرار گرفت ",
                  }